Att gå kort i marknaden

Gå kort i en aktie, vara bearish (Kärt barn har många namn) men konkret betyder det att du har en tro på att det finansiella instrumentet kommer minska i värde på marknaden.

De vanligaste sätten att gå kort är att köpa en säljoption (derivathandel) eller att blanka aktien. Den viktigaste skillnaden mellan de två olika sätten är att när du blankar en aktie VS att köpa en säljoption är att du vid en blankning kan förlora oändligt med pengar medan en säljoption kan du aldrig förlora mer än ditt investerade kapital.

Även om du själv inte är intresserad av att gå kort i marknaden så är det bra att förstå vad “blanka en akite” betyder eftersom detta kan komma att påverka aktiens kursvärde vilket blir viktigt för dig när du ska ta ställning till att köpa/sälja din aktie. Läs mer om varför senare i inlägget.

Motsattsen till att gå kort (bearish) är att gå lång (bullish). Du tror då att marknaden har en växande trend. När du går lång finns inte några finansiella verktyg att använda utan du köper aktien på befintligt värde idag och håller i aktierna tills du säljer dem på önskar värde.

Exempel säljoption:

En icke lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har ett lösenpris (strike price) på 100 kr. Aktien går sedan upp till 200 kr.
När din option förfaller (finns olika tidshorisonter på optioner) har du 2 valmöjligheter (engelska: option)
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 200 kr vilket medför en dålig affär i det här fallet. Det här alternativet gör du endast om den aktuella lösenpriset står under teckningspriset.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar bara ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

En lyckad investering: H&M:s aktie står i 100 kr. Du köper en säljoption som har en strike price på 100 kr. Aktien går sedan ner till 50 kr. Återigen har du två möjligheter:
1 Att sälja underliggande aktie på 100 kr, fast aktien är värd 50 kr vilket är det bästa alternativet i det här fallet.
2 Du gör ingenting och din option förfaller värdelös. Du förlorar ditt investerade kapital (inköpspriset för optionen).

Hur prissätts optioner då? Det är en hel grekisk vetenskap som går att läsa här (Greeks finance)

Blanka en aktie

När du blankar en aktie lånar du aktier av en befintlig aktieägare. Vanligtvis instituonella aktieägare (pensionsfonder etc) som har för avsikt att äga aktien en lång period. Du som blankare hör av dig till banken och vill blanka. Du får en avgift 1 % (avgiften är påhittad) av aktiebeloppet du vill låna. Banken tar 0,1 % och pensionsfonden får 0,9 % (återigen påhittat).

Exempel på att blanka en aktie

En lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr. Du har blankat aktien. Aktien går sedan ner till 10 kr. Då säljer. För varje aktie går du alltså 90 kr plus (minus de avgifter på 1 % som tas ut när du blankar).

En icke lyckad blankning: H&M:s aktie står i 100 kr när du blankar den. Aktien går sedan upp till 2000 kr. Du har alltså redan gått minus 1900 kr /aktie (+ den avgift som tas ut när du blankar) och det ser ut som om H&M:s aktie skall fortsätta upp. Ju mer aktien går upp desto mer förlorar du. Finns inget tak på hur mycket du kan förlora. Den dagen du vill avsluta din blankning och värdet på aktien är högre än teckningspriset måste du köpa aktierna på befintlig aktiekurs.

Varför ska du veta vad en blankning är?
När en stor blankning gjorts (mer än 0,5 procent av den aktiekapitalet i berört bolag) måste detta rapporteras till finansinspektionen (F.I. Blankning). Om blankningen inte blivit lyckad måste innehavaren av blankningspositionen köpa på befintlig aktiekurs. Det kan trycka upp aktiekursen om blankningspositionen är av en stor volym och är en viktig del till att när du som köpare/säljare analysera aktiekursen.
Om aktien du analyserar har en stor uppgång nyligen kan det därför bero på att aktörer gjort en blankning som inte gått som förväntat och därför köper en stor volym aktier.
Här kan du se på hemsidan hos F.I. om rapporterade blankingar

Här kan du se hur blankningspositioner i förhållande till aktikursen

Ränta på ränta effekten – Världens åttonde underverk?

Formeln för att räkna ut ränta på ränta ser ut så här:
investerat belopp x (1+ränta)^tidsintervall. 

Till exempel: investerat belopp x (1+årsavksatning)^antal år.

Exempel på ränta på ränta med ett månadssparande på 1 000 kr per månad:

Anta att du investerar 1 000 kr per månad och att månadsavkastningen är 1 %.
Börjar du med 1 000 kr så blir det 1 000*1,01 = 1 010 kr efter en månad.

Månad två börjar med att du har 1 010 kr plus att du sätter in en ny tusenlapp.
Alltså blir det 2 010 kr som växer med 1 % under andra månaden.
Då får du 2 010*1,01 = 2 030,1 kr efter två månader.

Under tredje månaden blir det 3 030,1 kr som växer med 1 %:
3 030,1*1,01 = 3 060,401 kr. 

Så kan du fortsätta beräkningen månad efter månad under så lång tidsperiod du vill. Lämpligtvis gör du beräkningarna i ett kalkylark så du kan beräkna effekten för flera år.

Efter 10 år, det vill säga efter 120 månader, summeras månadsinsättningarna + ränta på ränta-effekten till: 232 339 kr.

Om du vill använda en annan ränta, till exempel en årsavkastning på 7 %, så blir månadsavkastningen: 1,07^(1/12)-1 = 0,005654, eller 0,5654 %.

Analysera en aktie, bolaget bakom.

Det här var en av de svåraste sakerna jag jag var ny på aktiemarknaden.

Jag loggade in på avanza och tittade på grafer och förstod INGENTING förutom om kurvan var upp eller ner.

Varför köpa en aktie?
Jo, en aktie är ju till för att skapa värde, en vinst. Det är upp till köparen, investeraren, att analysera om det finns värde i aktien eller inte. Köper du ett bra bolag som växer med tiden har du skyddat dina pengar mot inflation.

Vilken bransch är företaget i?
Läs på och bilda dig en uppfattning om företaget. Se till att du förstår var bolaget faktiskt gör. Tror du på branschen? Tror du på företagets idé? Köp aldrig något du inte förstår eftersom du då aldrig kan sätta dig in i företagets verksamhet.

Hur mår bolaget?
Titta på årsredovisningen. Att lära sig balansräkning är A&O för att förstå hur saker som händer påverkar företaget samt för att förstå hur det går för företaget.

Är bolaget billigt att köpa nu?
P/E-tal ger oss en indikation på om vi köper in oss på en bra kurs eller inte.
Du kan själv värdera bolaget. Om du tror att företaget kommer visa en dubbelt så stor vinst nästa år (VPA). Räkna då ut det kommande P/E-talet.
Om du inte tycker det är köpläge nu kan även bevaka företaget och köpa in dig när marknadsvärdet gått ner något.

Hur ser konkurrensen ut?
Jämför bolaget med sitt branschindex. Du kan även titta på faktorer som skiljer företaget från andra.
Ta märket coca cola. Det är ett välkänt etablerat företag som alla känner till. De skiljer sig från mängden genom sitt märke.

Vad gör bolaget med vinsten? Kassaflödesanalys
Direktavkastning till aktieägarna? Återinvestering? Även om det är roligt och tillfredställande med direktavkastning är det viktigast att bolaget maximerar värdet på aktieägarnas pengar. Den totala avkastningen kommer ju både från utdelning men också av stigande aktiekurs. Men generellt brukar vinsten delas ut om inte bolaget har andra sätt att skapa värde på, tex genom att slippa ta ett lån inför en kommande investering.

Hur ser framtiden ut?
Vad är vinsten idag och hur ser kommande år ut? Vad har företaget för projekt på gång?

Vilka styr bolaget?
VIlka sitter i ledningen. Hur ser ägarandelen ut. Underskatta aldrig incitament. Äger ledningen en stor del av företaget betyder det också att de tror på företaget. Tycker du om företagets resonemang och utvecklingstrategier? Hänger de med i världens utveckling och behov?

Empower your economy

Tolka en årsredovisning – fundamental analys

Alla svenska registrerade bolag måste redovisa sin årsredovisning för allmänheten.

En årsredovisning innehåller en resultaträkning som visar inkomster och utgifter. Omsättningen minus kostnader för bolaget kommer visa ett resultat, förhoppningsvis en vinst. Här kan du även se årets resultat och jämföra med tidigare år. Ser vi en växande trend alltså omsätter bolaget mer eller mindre än tidigare?

Olika bolag har olika nyckeltal beroende på deras verksamhet. Bruttomarginal beskriver hur mycket av omsättningen som är kvar efter kostnader (före bolagsskatt). Vanligt för bolag som säljer tjänster eller varor. Här vill vi ha så hög marginal som möjligt.

Resultatet flyttas sedan över till en balansräkning. Här kan du se bolagets tillgångar och skulder. Du kan här se en spegling mellan tillgångar och skulder, hur har företaget finanserat sina tillgångar? via banklån? Eget kapital? Finns det risker med att tillgångarna är för högt belånade?

Kassaflödeanalys beskriver vart pengarna tar vägen. Går pengarna till att amortera lån? Investera? dela ut till aktieägarna?

Nyckeltal för bolag & ordlista för värdepapper .

Direktavkastning: Utdelning från en aktie. Vinsten företaget gör varje åt kan delas ut till aktieägarna = Aktieutdelning. Du skulle lite slarvigt kunna beskriva det som den ränta du får som aktieägare.
Du kan räkna ut hur många procent du får i utdelning genom att ta aktieutdelning per aktie x dina antal aktier i bolaget. Du hittar alla värden hos din nätmäklare.

Totalavkastning: Utdelning + eventuell stigande aktiekurs.

Courtage: Avgiften för att köpa/sälja aktier.

Volatilitet: Hur mycket priset på en aktie svänger. Ju mer tillgången (aktiens) värde rör sig upp och ner desto högre volatilitet har tillgången.

Börsvärde (Market cap) – Räknas ut genom att multiplicera alla företagets utestående aktier med det aktuella aktiepriset. Börsvärdet är alltså värdet på företagets egna kapital.

Skuldfritt börsvärde (Enterprise value) – Marknadsvärdet av ett företags aktier justerat till nettoskulden i bolaget(nettoskulden = räntebärande skulder – kassa )

Rörelseresultat (EBIT= earnings before intrest and taxes). Omsättningen innan skatt och räntor.

Omsättningstillgångar (CA= Current assets) En tillgång avsedd att omsättas i verksamheten, vanligtvis inom 3 år.
Motsatsen är anläggningstillgångar (FA: Fixed assets) tillgång som används under längre tid.
Anläggningstillgångar delas upp i
1. Immateriella, ex: goodwill, patent, forskning och utbildning.
2. Materiella, ex: byggnader och mark, och inventarier.
3. Finansiella, ex: långfristiga fordringar och värdepapper.

Kortfristiga skulder (CL= Current liabilities) skulder som skall betalas inom ett år.

Rörelsekapital: (NWC: net working capital) samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten.

Nyckeltal är mer detaljerad information, än att bara titta på raderna på årsredovisningen, för att djupare analysera hur det egentligen går för företaget. Nyckeltal kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år.

P/E- tal: Visar aktiens pris i förhållande till bolagets vinst.

EBIT/EV: Rörelseresultatet i förhållande till det skuldfritt börsvärdet. Visar hur mycket bolaget omsätter (innan skatt och räntor) av sitt skuldfria börsvärde i %.

Avkastning på investerat kapital: ROIC, return on invested capital = EBIT/(NWC+FA) = Nyckeltalet belyser bolagets förmåga att generera avkastning på de investeringar som gjorts i bolaget.

Livets balans: Passion, hälsa, relationer och pengar.

Hälsa

Fysisk hälsa
Träning och kost.

Psykisk hälsa.
Reflektera, ta lärdomar, applicera lärdomarna, lär dig uppskatta, fokusera på saker du kan kontrollera

Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become” – Steve Jobs

“what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us” – Ralph Waldo Emerson

Watch your thoughts, they become your words; watch your words, they become your actions; watch your actions, they become your habits; watch your habits, they become your character; watch your character, it becomes your destiny.
– Gandhi? Margaret Thatcher? Lao Tzu?