Ränta på ränta effekten – Världens åttonde underverk?

Formeln för att räkna ut ränta på ränta ser ut så här:
investerat belopp x (1+ränta)^tidsintervall. 

Till exempel: investerat belopp x (1+årsavksatning)^antal år.

Exempel på ränta på ränta med ett månadssparande på 1 000 kr per månad:

Anta att du investerar 1 000 kr per månad och att månadsavkastningen är 1 %.
Börjar du med 1 000 kr så blir det 1 000*1,01 = 1 010 kr efter en månad.

Månad två börjar med att du har 1 010 kr plus att du sätter in en ny tusenlapp.
Alltså blir det 2 010 kr som växer med 1 % under andra månaden.
Då får du 2 010*1,01 = 2 030,1 kr efter två månader.

Under tredje månaden blir det 3 030,1 kr som växer med 1 %:
3 030,1*1,01 = 3 060,401 kr. 

Så kan du fortsätta beräkningen månad efter månad under så lång tidsperiod du vill. Lämpligtvis gör du beräkningarna i ett kalkylark så du kan beräkna effekten för flera år.

Efter 10 år, det vill säga efter 120 månader, summeras månadsinsättningarna + ränta på ränta-effekten till: 232 339 kr.

Om du vill använda en annan ränta, till exempel en årsavkastning på 7 %, så blir månadsavkastningen: 1,07^(1/12)-1 = 0,005654, eller 0,5654 %.

Lär dig balansräkning

Vad är en tillgång?
En resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. I redovisningssammanhang är tillgångar summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten.

Exempel:
Aktier: Direktavkastning i form av utdelning. Värdeutveckling pga kursuppgång.
Fastigheter: Direktavkastning i form av driftnetto. Värdeutveckling pga exempelvis sjunkande räntor, du bidragit med värde (renovering, höjt hyror, skapat fler rum i fastigheten, inflationen.

Vad är en skuld?

Skyldighet att fullgöra en ekonomisk förpliktelse. En skuld kan beskrivas som ett lånat kapital. För att köpa tillgång behövs ibland en skuld skapas.

Exempel:
Banken ger dig lån för att köpa en fastighet. En skuld har uppkommit.

Balansräkningen används inom redovisning och visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Mellanskillnaden blir ditt egna kapital. Din nettoförmögenhet.

Eller som Robert Kiyosaki enkelt hade sagt: “En tillgång är något som du äger som ger dig pengar i fickan. En skuld är något som du äger som tar pengar ur din ficka”

När vi nu har lärt oss skillnad mellan tillgång och skuld är det också viktigt att titta på

Intäkt – de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss tidsperiod.
Kostnad de sammanlagda utgifterna som hör till en viss tidsperiod

Resultaträkning används inom redovisning och är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period.

Eller som Robert Kiyosaki enkelt hade sagt:  “intäkter är pengar till din ficka, kostnader är pengar ut ur din ficka. Resultatet, eller kassaflödet, är det som blir kvar när alla kostnaderhar betalats med intäkterna.”

När intäkter är större än kostnader så uppstår en vinst. En vinst är en tillgång och hamnar på balansräkningen.

Hur fungerar ekonomi?

Vart tar pengar vägen när de förlorar värde? Hur kan pengar bara skapas helt plötsligt?

Det jag har förstått är att produktivitetstillväxt styr landets ekonomiska utveckling.

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod.
Varje transaktion är en ekonomisk aktivitet. Varor (mjölk, bilar, möbler) tjänster(hårklippning, städning, försäljning av hus) eller finansiella tillgångar (aktier, obligationer, derivat) byts mot pengar eller ett lån (kredit).
Summan av alla krediter, kostnad för krediter samt pengar spenderade på varor, tjänster eller finansiella tillgångar mäts i BNP och speglar landets produktivitetstillväxt.
I varje marknad finns säljare och köpare. Marknaden styr priset på varor, tjänster och finansiella tillgångar.

En intressant myndighet är centralbanken som kontrollerar hur mkt pengar det finns i samhället och även räntenivån. I Sverige heter centralbanken “riskbanken” Genom att trycka pengar och justera räntan skapar riskbanken inflation.

Balansen för att en ekonomsik bubbla inte ska “explodera” samt att landet inte ska gå i depression sker genom deleveraging.
Deleveraging är “minskad skuldsättning”. Reflation och disinflation är två sätt att åtgärda ekonomin. Centralbanken kan trycka pengar och justera räntenivåerna. Men här är en vikitig balans. Att trycka för mycket pengar kan leda till till situationen vi hade i tyskland under mellankrigstiden. En sund balans mellan inflation och deflation behövs för en stabil och hållbar ekonomi.

Här kommer en fantastisk förklaring av Ray Dalio på hur ekonomin fungerar!

How The Economic Machine Works
by Ray Dalio

Marknaden styr

När jag började med aktier så förstod inte initialt begreppet marknaden. Vem är marknaden?
Men marknaden är alltså utbud och efterfrågan på en vara eller tjänst.

De två begreppen, utbud och efterfrågan, styr hur allt prissätts i vårt samhälle.
Är det många som är spekulanter på en aktie och vill köpa så går priset upp, är intresset lågt så går priset ner (efterfrågan).
Finns det få som är villiga att sälja sina aktier men många som vill köpa så går priset upp (utbud)
Någonstans finner utbud och efterfrågan en jämvikt, köparna och säljarna kommer överens om ett pris, och försäljningen sker.

Marknaden styr alltså priset!

Olika skatter i Sverige

Förvärvsinkomster (tjänst och näringsverksamhet) hänför sig till arbete 👉 Inkomstskatt.

Kapitalinkomst (avkastning från tillgångar) hänför sig till investerat kapital 👉 Kapitalskatt.

Den ordinarie kapitalskatten 30 procent sedan en skattereform 1991 men sedan år 2012 finns även investeringssparkonto där en skatt dras genom en schablon istället. Det betyder att har du dina värdepapper på ett ISK (Investeringssparkonto) eller en KF (kapitalförsäkring) skattar du enligt schablon.

Den 1 januari 2018 höjdes schablonskatten på ISK. Schablonintäkten beräknas nu genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet.

Här kan du läsa mer om skatten på ISK på skatteverkets hemsida

Hur räknar jag ut schablonavdraget? Läs här på bloggen!

Din

Den 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften till Radiotjänst med en individuell Public service-avgift. Avgiften är 1 % av din beskattningsbara förvärvsinkomst eller högst 1 347 kr.


Inflation

Inflation är ett begrepp inom ekonomi som betyder att priser på varor och tjänster går upp. Motsatsord är deflation.

Inflation = Priser går upp, du får mindre för pengar, penningvärdet minskar.

När det finns pengar att låna billigt kan fler i samhället komma åt pengar och spendera vilket höjer BNP. Då blomstrar ekonomin då företag får fler varor och tjänster sålda och det skapas fler arbetstillfällen för befolkningen. Befolkningen lånar mer pengar och kreditnivån (lån) är därför högre i dessa cykler.

För hög inflation= Ekonomiska “bubblor” skapas och spricker. Se finanskrisen 2008.


Deflation = Priser går ner, du får mer för pengar, penningvärdet ökar.

Krediter är svårare att få låna. Befolkningen och företag spenderar mindre och fokuserar på att betala tillbaka sina lån. Arbetslösehet ökar då mindre arbetstillfällen skapar när företag går i konkurs.

För hög deflation = Depression i ekonomin.

Vem stryr penningspolitiken i Sverige?
Riksbanken, Sveriges centralbank

Inflationsmål?
omkring 2 % per år.

Ex: Du har 100 kr på banken år 2019
År 2020 har inflationen gjort att varor och tjänster du brukar kunna konsumera för 100 kr nu är dyrare. 2 % dyrare enligt inflationsmålet. Du kan alltså handla 2 % mindre år 2020 för samma pengar. Den 100-lappen du hade på banken är nu endast värd 98 kr.

Inflation leder alltså till att pengar förlorar sitt värde över tid.

Vem är gynnad av Inflation?
Människor påverkas på olika sätt och ofta fördelas pengarna ojämnt i samhället. En del hushåll tjänar på inflation medan andra förlorar. Hög inflation gynnar först och främst låntagare eftersom inflationen urholkar värdet på lånet. Sparare däremot förlorar pengar eftersom värdet på det sparade beloppet minskar.

Hur skyddar jag mig mot inflation?
Investera dina pengar, att ha dem på sparkontot för att de minskar i värde!Pension

Hur fungerar pensionssystemet egentligen?
Pensionen går att dela in i 3 delar.

  • Allmän pension ( inkomstpension + premiepensio) 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.
  • Tjänstepension (vanligt att 4,5 procent av din lön sätts av till din pension. samt 30 procent på det du tjänar över 40 000kr/mån)
  • Eventuellt eget sparande 
🤓
Visst är det spännande med pension!
  • Allmänpension

Är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar över.
Du får allmänpension genom :
– Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter( 31,42 % av din bruttolön). Av dem 31,42% går 10,21 % till din allmänpension.
– 7% av din förvärvsinkomst, när du skattar privat, går till din allmänpension.

Allmän pension består av inkomstpension och premiepension.
Premiepensionen: Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Den har du möjlighet att placera i utvalda fonder själv, annars placeras dem i statens sparalternativ riskfödelat relaterat till din ålder. Lär mer om hur du du gör det här.

Inkomstpension: Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.
förvaltas av staten och du kan inte påverka hur den placeras.

  • Tjänstepensin

Är den pension som din arbetsgivare betalar in åt dig.

Är du din egen arbetsgivare? Om du vill kan du kompensera det genom att aktiebolaget startar en tjänstepension åt dig. Inbetalningar till tjänstepensionen är dessutom avdragsgilla för ditt företag upp till 35% av lönen (max 10 PBB). Kolla upp så att banken bolaget startar tjänstepensionen hos inte tar onödiga avgifter.

Det går också att välja mellan andra alternativ som bolaget kan spara i (ej avdragsgilla):
– Direktpension
– Kapitalförsäkring (ISK är inte möjligt för företag)

  • Eget sparande

Alt 1: Du saknar tjänstepension i din anställning?
Skaffar du ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en privat pensionsförsäkring har du rätt att dra av upp till 35 procent av din lön för ditt privata pensionssparande i deklarationen. Den dagen du tar ut pengarna skattas de som inkomst.

Att göra avdrag för privat pensionssparande är fördelaktigt för dig som har en lön eller vinst över 43 300 kr/månad (8,07 inkomstbasbelopp, år 2019). Det motsvarar ungefär 520 000 kr per år. Om du har en lägre lön eller vinst bör du inte göra avdrag eftersom dina sociala förmåner, din allmänna pension och din sjukpenning då minskar. Läs mer om detta här

Alt 2: Spara själv i värdepapper på ett ISK eller KF- konto. Du behöver inte deklarera eller vinstskatta utan det dras automatiskt en schablonskatt på ditt kapital (räknas ut genom:
statslåneräntan plus en procentenhet. ) Pengarna är inte låsta och du kan ta ut dem när du vill (självdisciplin).

Alt 3: Ha pengarna på ett vanligt sparkonto. Tryggt för dig som inte vågar ge dig in i värdepapper. Tänk på att med inflationen kommer pengarna du har stående på kontot minska i värde för varje år som går!