Lär dig balansräkning

Vad är en tillgång?
En resurs som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. I redovisningssammanhang är tillgångar summan av det bokförda värdet på hela förmögenheten.

Exempel:
Aktier: Direktavkastning i form av utdelning. Värdeutveckling pga kursuppgång.
Fastigheter: Direktavkastning i form av driftnetto. Värdeutveckling pga exempelvis sjunkande räntor, du bidragit med värde (renovering, höjt hyror, skapat fler rum i fastigheten, inflationen.

Vad är en skuld?

Skyldighet att fullgöra en ekonomisk förpliktelse. En skuld kan beskrivas som ett lånat kapital. För att köpa tillgång behövs ibland en skuld skapas.

Exempel:
Banken ger dig lån för att köpa en fastighet. En skuld har uppkommit.

Balansräkningen används inom redovisning och visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade. Mellanskillnaden blir ditt egna kapital. Din nettoförmögenhet.

Eller som Robert Kiyosaki enkelt hade sagt: “En tillgång är något som du äger som ger dig pengar i fickan. En skuld är något som du äger som tar pengar ur din ficka”

När vi nu har lärt oss skillnad mellan tillgång och skuld är det också viktigt att titta på

Intäkt – de sammanlagda inkomsterna som hör till en viss tidsperiod.
Kostnad de sammanlagda utgifterna som hör till en viss tidsperiod

Resultaträkning används inom redovisning och är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period.

Eller som Robert Kiyosaki enkelt hade sagt:  “intäkter är pengar till din ficka, kostnader är pengar ut ur din ficka. Resultatet, eller kassaflödet, är det som blir kvar när alla kostnaderhar betalats med intäkterna.”

När intäkter är större än kostnader så uppstår en vinst. En vinst är en tillgång och hamnar på balansräkningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *